Praktische informatie

Kosten en vergoeding IQ-onderzoek
IQ-onderzoek
Intelligentieonderzoeken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Het onderzoek kost €500,-. Dit is inclusief intakegesprek, rapportage en adviesgesprek.


Kosten en vergoeding Jeugd

Psychologische behandeling voor kinderen en jongeren onder 18 jaar
De behandeling van kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Mijn praktijk heeft een contract met de gemeente Haaglanden. Hiertoe behoren: Den Haag, Delft, Midden-Delftland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heb je een verwijzing van je huisarts, het Jeugd en Gezinsteam, de schoolarts of een kinderarts nodig. In de verwijzing staat dat er een vermoeden is van een DSM stoornis. De verrekening van de gemaakte kosten wordt direct met de desbetreffende gemeente geregeld. U ontvangt dus geen factuur.
Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Zonder verwijzing is het tarief € 110,- (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).
 

Kosten en vergoeding Volwassenen

Psychologische behandeling voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Mijn praktijk heeft in 2023 geen contracten met zorgverzekeraars.
Je hebt echter altijd recht op vergoeding uit de basisverzekering.
Hoevéél vergoeding je krijgt voor een behandeling hangt af van de verzekeringspolis die je hebt:

Restitutiepolis: Over het algemeen geldt dat je bij een restitutiepolis een volledige vergoeding ontvangt voor de behandelkosten. Bovendien heb je de volledige vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen. Je schiet de rekening vaak wel eerst voor. Na het indienen van de nota krijg je het geld waar je recht op hebt weer terug van de zorgverzekeraar. 


Naturapolis: je zorgverzekeraar zal een deel van de kosten vergoeden. Hoeveel dat is, hangt af van de verzekeraar (meestal rond de 65 à 80 %). Informeer van tevoren dus goed bij je verzekeraar hoeveel van de zorg vergoed wordt met het verzekeringspakket dat je hebt afgesloten!

Voorwaarden
Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een DSM-V classificatie en je moet een verwijzing hebben van de huisarts.

Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem van kracht geworden, namelijk het zorgprestatiemodel. De vergoeding zal per sessie plaatsvinden en zal maandelijks in plaats van jaarlijks worden gefactureerd. De indirecte tijd zit bij de kosten van de sessietijd inbegrepen.


Tarieven
Het tarief voor volwassenen is conform NZA tarief 2023:
- Intake gesprek (60 min)   € 150,00
- Adviesgesprek (45 min)   € 125,00
- Behandelsessie (45 min) € 125,00

 

De verzekeraar zal per kalenderjaar het bedrag verrekenen met het eigen risico.

 

 

  
Afspraak annuleren
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet verschijnen op de afspraak wordt 50% van het tarief van de sessie in rekening gebracht.


Wachttijd
Er is momenteel een wachttijd van 4 weken.

 

Privacyverklaring
In mijn praktijk voor psychologie wordt veel waarde gehecht aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Je dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. 
Je rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je me verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Ik heb als psycholoog NIP een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel altijd eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.